1 / 5
2 / 5
3 / 5
4/ 5
5/ 5

ثبت در سامانه LTMS فرهنگیان با نام شرکت فناوری رایانت

ویژه مراکز دولتی و غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش کشور

1- ارزشیابی کیفی توصیفی (استان زنجان)
2- مهارت های هفتگانه ICDL بمدت 130 ساعت
3- تولید محتوای الکترونیکی (48 ساعت)
4- و سایر دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش

کارکنان سایر دستگاههای اجرایی

1- خلاقیت و نوآوری فردی (ویژه مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی)
2- رهبری تحول در سازمانها (با رویکرد سازمانهای یادگیرنده)(ویژه مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی)


ارزشیابی کیفی توصیفی (استان زنجان )


رهبری تحولی با رویکرد سازمانهای یادگیرنده (ویژه مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی) -