1 / 5
2 / 5
3 / 5
4/ 5
5/ 5

ثبت در سامانه LTMS فرهنگیان با نام شرکت فناوری رایانت

ویژه مراکز دولتی و غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش کشور

1- روش ها و فنون مهارت های تدریس (مهارت های بدو خدمت معلمان) 54 ساعت
2- مهارت های هفتگانه ICDL بمدت 130 ساعت
3- نرم افزار تخصصی گرافیک رایانه ای(فتوشاپ) 48 ساعت
4- و سایر دوره های ضمن خدمت آموزش و پرورش

کارکنان سایر دستگاههای اجرایی

1- مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(عموم کارکنان دولت)
2- رهبری تحول در سازمانها (با رویکرد سازمانهای یادگیرنده)(ویژه مدیران ارشد، میانی، پایه و عملیاتی)


روش ها و فنون مهارت های تدریس (مهارت های بدو خدمت معلمان)


مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه(عموم کارکنان دولت)