سامانه ضمن خدمت فرهنگیان
کد ملی
کد پرسنلی
فراگیران محترم فاقد کدپرسنلی 8 رقم ابتدای کد ملی را به عنوان کد پرسنلی استفاده نمایند

شماره پشتیبانی فنی(ارسال پیام از طریق واتساپ): 09919371970

ساعت پشتیبانی : 9 تا 16